logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Alleen werken

Onder alleenwerk wordt verstaan: dat iemand werkzaamheden uitvoert zonder dat er collega’s of andere mensen binnen gehoorsafstand en gezichtsveld zijn. Bijvoorbeeld door het werken op afgelegen plekken in het bedrijf of op uitzonderlijke tijdstippen.
 
Risico
Alleen werkenden lopen extra risico’s met name na een ongeval of incident: als men in een hulpbehoevende situatie komt en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen. Daardoor wordt hulpverlening (veel) later gestart. De problematiek wordt groter als na het incident een machine of installatie ongecontroleerd in bedrijf kan blijven.
 
Eisen 
Om veilig om te gaan met de problematiek van alleen werken dient men aan de volgende eisen te voldoen:
De werkzaamheden dienen zodanig georganiseerd te worden dat alleen werken zo veel mogelijk wordt voorkomen.
Werk bij risicovolle werkzaamheden altijd met minstens twee personen, bv bij werken in besloten ruimten, in vriesruimtes, werkplaatswerkzaamheden (als lassen, zagen e.d.), werkzaamheden met risicovolle laboratoriumopstellingen, risicovolle werkzaamheden op hoogte, risicovolle werkzaamheden met elektriciteit, en werkzaamheden met grote hoeveelheden verstikkende of acuut toxische, reactieve, bijtende, zeer ontvlambare of explosieve stoffen. Deze werkzaamheden mogen niet door een alleen werkende worden uitgevoerd. Leg vast om welke werkzaamheden in het bedrijf het precies gaat.
Alleen werken is uitgesloten voor:
    - Jongeren onder de achttien jaar.
    - Personen met gezondheidsrisico’s als epilepsie, evenwichtsstoornissen, hartafwijkingen of personen die medicijnen gebruiken die het reactievermogen beïnvloeden.
Besteed in de RI& expliciet aandacht aan de risico’s van alleen werken.
Zorg dat de werkzaamheden zo georganiseerd worden dat deze ook alleen op een veilige wijze uit te voeren zijn:
    - Zorg voor veilige arbeidsmiddelen die gekeurd en goed onderhouden zijn. Zie ook machineveiligheid.
    - Regel aantoonbare instructies aan alleen werkenden, bij voorkeur een combinatie van mondelinge en schriftelijke instructies.
    - Registreer alleenwerkers, zodat bekend is waar, wanneer en wie alleen werken. Dit kan zowel schriftelijk als automatisch (met een elektronische pas), of mondeling bij een nachtportier of beveiligingsmedewerker. 
    - Zorg dat de alleen werkende op de hoogte is van de bedrijfshulpverlenings-procedures en in staat is om bij een calamiteit snel adequate hulp in kan roepen. 
De alleen werkende heeft de beschikking heeft over goed werkende communicatieapparatuur.
    - Overweeg speciale (technische) voorzieningen zoals:
  * de afspraak dat als iemand enige tijd alleen moet werken (bv bij een storing in de nacht) een ander persoon steeds na een afgesproken tijdsinterval belt (bv een uur); 
       * een ‘man-down systeem’,  een op het lichaam gedragen telefoon of lichaamskastje. Die apparatuur meldt bij een meldkamer wanneer de drager op de grond valt of een tijdje zich niet beweegt. Deze middelen voor alarmering moeten steeds getest worden voordat het alleen werken begint;
       * een panic button/paniekknop die de alleen werkende om draagt en waarmee hij alarm kan slaan; 
       * een timer waardoor alarm geslagen wordt als een medewerker langer dan verwacht bezig is.
Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor een goed werkend meldpunt. Daar moet men ervoor zorgen dat de hulpvraag, met alle belangrijke informatie, op de juiste manier bij de hulpverleners komt.
    - Zorg dat er directe toegang is, zowel voor externe als interne hulpverleners en dat tegelijkertijd ongenode derden afdoende worden geweerd.
    - Bespreek met de alleen werkende dat alle gevaarlijke situaties en (bijna) incidenten die zich voordoen altijd aan de leidinggevende doorgegeven worden.
   - De alleen werkende behoort onder alle omstandigheden via een zo kort mogelijke en afdoende verlichte en bewegwijzerde vluchtweg van de werkplek te kunnen vluchten, zonder dat hij obstakels op zijn weg vindt en zonder gebruikmaking van bijzondere hulpmiddelen. Alle noodzakelijke sleutels en/of andere instrumenten bevinden zich onder direct (zichtbaar) handbereik van de alleen werkende.
   - Maak afspraken over het veilig openen en sluiten van het bedrijf als dat door één persoon gebeurt.
 
Leg bovenstaande zaken vast in een schriftelijke werkwijze/procedure voor alleen werken.
 
Wensen
     
Zie ook