logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Werkoverleg

Werkoverleg

Het stimuleren van werkoverleg tussen leidinggevenden met hun medewerkers, waarin onder andere arbeidsomstandigheden worden besproken en overlegd wordt over hoe het werk beter en efficiënter kan worden uitgevoerd.

Activiteiten
• De oplossing is geschikt voor alle activiteiten.

Specificaties
Technische gegevens
N.v.t.

Randvoorwaarden voor gebruik
• Uitgangspunt van werkoverleg is open communicatie met input van zowel leidinggevende als werknemers.
• Tijdens het gesprek komen alle onderwerpen aan bod die direct of indirect invloed hebben op het bedrijfsproces en het functioneren van de medewerkers.
• Werkoverleg dient periodiek te worden uitgevoerd en toegankelijk te zijn voor alle medewerkers binnen het bedrijf/de afdeling.
• Afspraken uit het werkoverleg dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
• Leidinggevenden dienen te worden getraind in het organiseren en leiden van een werkoverleg.
• Aanwezigheid van overlegruimte.
• De taal waarin het werkoverleg wordt gehouden dient iedere deelnemer vaardig te zijn.
• Veel gemaakte fout: onvoldoende nakomen van de in het werkoverleg gemaakte afspraken.

Invoeringstermijn
• Afhankelijk van vaardigheidsniveau van de voorzitter.

Effecten
Arbo effecten
• Door periodiek overleg op groepsniveau tussen leidinggevenden en hun medewerkers over onder andere de fysieke belasting, wordt inzicht verkregen in de knelpunten die leiding en werknemers hierin ervaren.
• In groepsverband kan worden besproken hoe knelpunten aan te pakken ("welke oplossingen zijn volgens jullie haalbaar en effectief'). Op basis van deze informatie kan het beleid worden aangepast en maatregelen worden genomen.
• Werkoverleg kan ook worden aangewend voor het inventariseren van knelpunten op andere arbothema's zoals werkdruk, veiligheid en voorlichtingsactiviteiten.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Werkoverleg kan de communicatie tussen werkgever en werknemer verbeteren.
• Werkoverleg kan de onderlinge samenwerking tussen de werknemers verbeteren.
• Daadwerkelijk door medewerkers ervaren knelpunten worden aangepakt.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
• Er moet extra tijd worden gemaakt voor het werkoverleg.
• Weerstand en geringe betrokkenheid van medewerkers voor overleg (cultuur) moet mogelijk overwonnen worden bij het invoeren van werkoverleg.
• Lange termijn voordat werkoverleg effectief is.