logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

RI&E- instrument: biologische agentia in de pluimveeverwerkende industrie

RI&E- instrument biologische agentia in de pluimveeverwerkende industrie

Tot voor kort was de RI&E-verplichting op het gebied van biologische agentia een moeilijke zaak, omdat zowel in de bedrijven als bij arbodiensten doorgaans de kennis op dit terrein tekort schoot. Daarom is er in 2013 een instrument ontwikkeld, waarmee bedrijven hun nadere inventarisatie biologische agentia kunnen uitvoeren. Het instrument is gebaseerd op een onderzoek door onderzoeksbureau IRAS in de branche.
Het instrument is gevuld met gegevens uit de branche. Een individueel bedrijf kan de specifieke kenmerken van het eigen bedrijf in de omgang met en blootstelling aan biologische agentia invullen en per werkzaamheid verschijnt er dan een kleur. Deze kleuren hebben de volgende betekenis:

Rood: maatregelen noodzakelijk
Oranje: (aanvullende) maatregelen sterk aanbevolen
Geel: (aanvullende) maatregelen moeten worden overwogen
Groen: geen maatregelen nodig

Gebruiksaanwijzing:
Het RI&E instrument kan op diverse manieren worden gebruikt. De taken en handelingen met potentiële blootstelling zijn al in het instrument benoemd voor diverse handelingen in de pluimveeverwerkende industrie. Er kan in het RI&E-instrument worden gevarieerd met:
1. Het maatregelenpakket.
2. Er kunnen -indien nodig-  taken en handelingen aan het instrument worden toegevoegd.
3. Er kunnen nieuwe agentia aan worden toegevoegd.

Ad 1) Het maatregelenpakket
Dit is de belangrijkste mogelijkheid: Als bij een bepaalde taak wordt gevarieerd met de maatregelen heeft dat invloed op de uiteindelijke risicobeoordeling. Zo zal bij blootstelling door inademing het gebruik van afzuiging het risico verlagen. Bij agentia waar opname via de mond van belang is, zal een aanscherping van het hygiëneprotocol het risico verlagen. In het Excel instrument is dat te zien doordat de kleuren in de risicobeoordeling wijzigen als een maatregel in het model wordt ingevuld of verwijderd. Het is zaak om zorgvuldig in te vullen welke maatregelen bij een werkzaamheid al dan niet zijn getroffen.

Ad 2) Toevoegen van taken
In het werkblad ‘5b. Proces en blootstelling’ kan indien nodig nog een nieuwe taak worden toegevoegd. Wel moet in dat geval de beoordeling van de blootstelling nog worden gedaan door selectie van een aantal items. Vervolgens kunnen de maatregelen worden geselecteerd. Vanaf dat moment wordt ook voor die taak het risico berekend.

Ad 3) Toevoegen van agens
In het werkblad ‘1. Basis informatie’ kan een nieuw agens worden toegevoegd indien dat in de toekomst relevant mocht worden voor de pluimveeverwerkende bedrijven. Om voor dat agens de risicoberekening te laten werken moet vervolgens nog:
- In tabblad ‘2. Biologische agentia’ de risicoklasse van dat agens worden ingevuld evenals de relevante transmissieroute voor dat agens.
- In tabblad ‘3. Procesmateriaal’ worden aangegeven in welke procesmaterialen het agens in potentie kan voorkomen.
Zodra dat is gedaan kan het agens vanaf dat moment in het tabblad ‘5b. Proces en blootstelling’ worden gekozen voor een risico analyse voor het hele proces in de pluimveeslachterijen.

Dit zijn de stappen om een risico- analyse uit te voeren voor een bepaald agens:
- Selecteer in tabblad ‘5b. Proces en blootstelling’ in cel BM22 het betreffende agens en de risicobeoordeling voor dat agens verschijnt
- Om het resultaat te documenteren of te verspreiden dan is in tabblad ‘6. Rapportage’ een versie van de risicobeoordeling te vinden, die op 1 A4 kan worden geprint.

Soorten agens
Salmonella
Campylobacter
Vogelgriep (Aviair influenzavirus)
Papagaaienziekte (Chlamydophila psittaci)
MRSA (Staphylococcus aureus)
Yersinia enterocolitica
ESBL (Extended-spectrum beta-lactamases)
VRE (Vancomycine-resistente enterkokken)
Clostridium spp
Wondroos/visroos (Erysipelothrix rhusiopathiae)
EHEC/STEC bacteriën (Eschericia coli)
Tetanus
Legionelle
Endotoxine

Activiteiten
Alle werkzaamheden in de pluimveeverwerkende industrie.

Specificaties
Randvoorwaarden voor gebruik
Instemming ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is nodig over de manier waarop de RI&E wordt uitgevoerd en over het uiteindelijke Plan van aanpak.

Invoeringstermijn
Middellange termijn.

Effecten
Arbo effecten
Beter zicht op blootstelling en benodigde maatregelen rond biologische agentia in de pluimveeverwerkende industrie.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Gezondheidswinst
- Minder verzuim

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Kosten voor het uitvoeren van een bedrijfsspecifieke RI&E Biologische Agentia en de aanvullende maatregelen (technische maatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen).