logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De werkgever is wettelijk verplicht alle risico's die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden, te inventariseren en evalueren. De RI&E dient duidelijk, op schrift gesteld en controleerbaar te zijn. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.
Er is speciaal voor de sector een digitaal RI&E-instrument opgesteld waarmee bedrijven in de sector zelf een gratis RI&E kunnen uitvoeren, zie RI&E-instrument

Risico
Zonder RI&E is er geen goed zicht op de aanwezige arborisico's binnen het bedrijf en ontbreekt er een structurele aanpak hoe risico's bestreden moeten worden. Een volledige en actuele RI&E is bovendien van groot belang als de inspectie SZW verschijnt na een bedrijfsongeval, en bij aansprakelijkheidszaken.

Eisen
Eisen voor de RI&E zijn:
- De RI&E dient volledig te zijn: het omvat de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en ongewenste omgangsvormen) voor alle afdelingen en werksoorten binnen het bedrijf. 
- De RI&E beoordeelt ook het arbobeleid, het gedrag van werknemers en toezicht door de bedrijfsleiding.
- In de RI&E moet aandacht besteed worden aan risicovolle groepen. Hieronder vallen jeugdigen, zwangere werknemers, ouderen en mensen die de Nederlandse taal niet beheersen.
- De RI&E dient te worden opgesteld of getoetst door een gecertificeerde arbodeskundige.
- De RI&E moet bij wijzigingen worden geactualiseerd zoals bij verbouwingen en veranderde werkmethoden.
- De RI&E beschrijft het verreiste deskundigheidsniveau en de ervaring van de interne preventiemedewerker(s). Evenals het beoogde aantal preventiemedewerkers, het aantal uren dat ze voor deze taak beschikbaar horen te zijn en de organisatorische aspecten (zoals verwoord in Arbowet artikel 13, lid 9).
- Op basis van de RI&E moet een plan van aanpak worden opgesteld.
- De Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht:
   1. over de manier waarop het RI&E-onderzoek wordt uitgevoerd
   2. over het Plan van aanpak

Bepaalde onderwerpen dienen nader geïnventariseerd te worden. Het Arbobesluit bevat nadere voorschriften voor de RI&E inzake nadere inventarisaties. Het betreft ondermeer:
- Gevaarlijke stoffen algemeen
- Kankerverwekkende stoffen
- Biologische agentia
- Fysieke belasting
- Beeldschermwerk
- Trillingen
- Geluid
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Arbeidsmiddelen (machines, installaties, gereedschappen)
- ARIE (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) als gewerkt wordt met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld als een istallatie meer dan 5000 kilo amoniak bevat.

Sinds enkele jaren hanteert inspectie SZW als uitgangspunt dat er ook een verdiepende RI&E nodig is als in de algemene RI&E blijkt dat er sprake is van:
* Werkdruk
* Ongewenste omgangsvormen

Voor verdiepende onderzoeken naar biologische agentia en fysieke belasting zijn twee gratis en speciaal voor de pluimveeverwerkende industrie ontwikkelde instrumenten beschikbaar.

Wensen
- Vernieuw of actualiseer de RI&E na ongeveer 4 jaar of zoveel eerder indien sprake is van ingrijpende wijzigingen binnen het bedrijf.
- Maak bij het opstellen van de RI&E gebruik van de kennis en inzichten van de werknemers. Dit vormt een belangrijke bron van informatie en vergroot het draagvlak bij de te nemen maatregelen.
- Maak gebruik van het Branche RI&E-instrument om de risico's in kaart te brengen.

Beschrijf in het plan van aanpak de volgende onderwerpen:
- Hoe de geconstateerde risico's of knelpunten voorkomen of beheerst kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau;
- Het doel en gewenst resultaat per maatregel;
- Een prioritering van de maatregelen
- De verantwoordelijke functionaris in het bedrijf;
- Binnen welk tijdsbestek maatregelen gerealiseerd moeten zijn;
- Welke financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn.
- Evalueer tenminste eenmaal per jaar met de werknemers het plan van aanpak en rapporteer over de voortgang van de uitvoering.

Zie ook
Werkdrukonderzoek
Fysieke belasting
Aanpak schadelijk geluid
Beleid gevaarlijke stoffen
Ongewenste omgangsvormen
Aanpak biologische agentia

RI&E klimaat


 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus