logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De werkgever is wettelijk verplicht alle risico's die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden, te inventariseren en evalueren. De RI&E dient duidelijk, op schrift gesteld en controleerbaar te zijn. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Uiteindelijk moet een RI&E antwoord geven op de volgende zes vragen:
- Zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in het bedrijf?
- Wat kan er op dit moment fout gaan in het bedrijf, zodat ongevallen of verzuim optreden?
- Hoe groot is de kans dat het gebeurt?
- Hoe beperkt het bedrijf een risico? Of de schade als het toch misgaat?
- Welke maatregelen zijn nodig? En hoe voert het bedrijf ze door?
- Hoe zorgt het bedrijf dat de maatregelen blijven werken?

Risico
Zonder RI&E is er geen goed zicht op de aanwezige arborisico's binnen het bedrijf en ontbreekt er een structurele aanpak hoe risico's bestreden moeten worden.

Eisen
Eisen voor de RI&E zijn:
- In de RI&E moet aandacht besteed worden aan risicovolle groepen. Hieronder vallen jeugdigen, zwangere werknemers, ouderen en mensen die de Nederlandse taal niet beheersen.
- De RI&E dient te worden getoetst door een gecertificeerde arbodeskundige.
- De RI&E moet bij wijzigingen worden geactualiseerd zoals verbouwingen en veranderde werkmethoden.
- Op basis van de RI&E moet een plan van aanpak worden opgesteld.

Bepaalde onderwerpen dienen nader geïnventariseerd te worden. Het Arbobesluit bevat nadere voorschriften voor de RI&E inzake nadere inventarisaties. Het betreft:
- Gevaarlijke stoffen algemeen
- Legionella inclusief beheersplan
- Fysieke belasting
- Geluid
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Arbeidsmiddelen (machines, installaties, gereedschappen)
- ARIE (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie verplichting in het kader van de Arbowet indien gewerkt wordt met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen)

Wensen
- Actualiseer de RI&E na ongeveer 4 jaar of zoveel eerder indien sprake is van ingrijpende wijzigingen binnen het bedrijf.
- Maak bij het opstellen van de RI&E gebruik van de kennis en inzichten van de werknemers. Dit vormt een belangrijke bron van informatie en vergroot het draagvlak bij de te nemen maatregelen.
- Maak gebruik van een branche instrument om de risico's in kaart te brengen.

Beschrijf in het plan van aanpak de volgende onderwerpen:
- Hoe de geconstateerde risico's of knelpunten voorkomen of beheerst kunnen worden tot een aanvaardbaar niveau;
- Het doel en gewenst resultaat per maatregel;
- Een prioritering van de maatregelen
- De verantwoordelijke functionaris in het bedrijf;
- Binnen welk tijdsbestek maatregelen gerealiseerd moeten zijn;
- Welke financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn.
- valueer tenminste eenmaal per jaar met de werknemers het plan van aanpak en rapporteer over de voortgang van de uitvoering.

Zie ook
RI&E klimaat


 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

23-01-19 Georganiseerd Overleg
06-02-19 Arbodag pluimvee
18-02-19 Georganiseerd Overleg
27-02-19 Georganiseerd Overleg