logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Panklaar

Panklaar   (laatste update 20-12-2016)

Het pluimvee wordt ontdaan van de organen. Veelal is dit een geautomatiseerd proces. In de afdeling Panklaar werken bedrijfskeurders. Hun kerntaak is het keuren van geslachte dieren. Overige taken, die hier regelmatig worden uitgevoerd zijn: nabewerken, sorteren en verpakken van lever, harten, nekken en magen. Dagelijks wordt de afdeling na de productie gereinigd en ontsmet.

Risico
Lichamelijke belasting in de vorm van te ver en/of te hoog reiken en repeterende werkzaamheden en gebruik van machines zijn risicofactoren voor de gezondheid van de medewerkers.
Er is sprake van mentaal belastende taken ten gevolge van waarnemen / beoordelen, het selecteren en beslissen tijdens taakuitvoering bedrijfskeurders. Ook speelt de bandsnelheid hier een rol.
Gezondheidsrisico’s kunnen ook ontstaan door schadelijk geluid en bij gebruik van reinigings- en ontsmettingsmiddelen bij de schoonmaak.
Soms vormen onafgedekte goten een risico.
Blootstelling aan biologische agentia als gevolg van onbeschermd huidcontact met vlees, organen en bloed en onbedoelde opname via de mond.

Eisen
NB onderstaande 'wensen' op het gebied van geluid zijn bij een dagdosis van 85 dB(A) of hoger, verplichte ondedelen van de afweging welke maatregelen redelijkerwijs genomen moeten worden om de geluidsbelasting terug te dringen. Bij die afweging wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd.

Eisen aan de werkzaamheden in de panklaar:
•  Een in hoogte verstelbaar keurbordes, dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (N.V.W.A.).                                                                 
•  Voor de eisen betreffende repeterend werk wordt verwezen naar Repeterende handelingen.
•  Gunstige reikwijdtes en werkhoogtes; ongunstige tilsituaties worden voorkomen.
•  Voor de eisen betreffende schadelijk geluid wordt verwezen naar Omgevingsfactoren.
•  Het gebruik van reiniging- en ontsmettingsmiddelen gebeurt conform de gebruiksregels, zoals op de verpakking is vermeld.
•  Het reinigen van machines gebeurt conform de voorschriften in de richtlijn Machineveiligheid. Risico’s van snijden, afklemmen etc. worden door deugdelijke afscherming en beveiliging voorkomen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Voor verdere eisen betreffende omgaan met machines wordt verwezen naar de algemene richtlijn machineveiligheid.
•  Afvoergoten zijn bij looppaden zodanig afgedekt, dat deze rederlijkerwijs geen risico kunnen vormen om erin te kunnen stappen en/of te kunnen vallen.
•  De werkgever verstrekt handschoenen om huidblootstelling aan biologische agentia te voorkomen.  Zie ook huidbescherming.
•  De mouwen van de werkkleding dienen de armen geheel te bedekken.
•  Bij extreme verontreiniging van de werkkleding en bij onbedekte huid verstrekt de werkgever overmouwen en schorten en geeft instructie hoe deze te gebruiken.
v De werknemer is verplicht om de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Zie ook verplichtingen werknemers.
•  De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen.
•  Er is een adequaat persoonlijke hygiëne protocol opgesteld, die mede gericht is op de bescherming van de werknemer.
•  Om productie- of veiligheidsredenen is het in sommige gevallen niet mogelijk om handschoenen en mouwen te gebruiken. In dit geval is het nog belangrijker dat het persoonlijke hygiëne protocol strikt wordt gevolgd om blootstelling aan agentia te voorkomen.
• Zorg ter voorkoming van galspatten bij werkzaamheden aan de levertafel dat de machinale verwijdering van de galblazen optimaal is. Zorg verder voor een zorgvuldige instructie van medewerkers, zodat zij een beschermende handtechniek beheersen die galspatten in het gezicht tegengaat. Zorg in aanvulling hierop voor beschermende brillen en/of gelaatsschermen. Bepaal in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of deze ter beschikking  worden gestemd, dan wel verplicht worden gesteld. Zorg tenslotte voor een oogdouche of oogspoelflessen bij de levertafel.   
•  Plaats dempers op persluchtventielen, zo mogelijk gecombineerd in een verzameldemper (zie ook  Geluidsvermindering bij perslucht);
•  Plaats ondersteunende machines (pompen, compressoren) zo mogelijk in een aparte technische ruimte, die (evenals de afdeling zelf) als ‘gehoorbescherming verplicht’ is gemarkeerd en alleen toegankelijk is voor TD of operator.

Wensen
•  Langdurig staand werken (meer dan twee uur achtereen) of eenzijdige fysieke en mentale belasting wordt voorkomen: roulatieschema's; afwisseling met andersoortige taken.
•  Bij aanbod van een slechte kwaliteit koppel neemt het bedrijf adequate maatregelen zoals de inzet van een extra bedrijfskeurder of verlaging van de lijnsnelheid.
•  Positioneer  de werkplekken zodanig, dat afscherming d.m.v. geluidswanden mogelijk is.  
•  Laat, voor zover niet het geval, de orgaanverwerking in een separate ruimte plaatsvinden;
•  Onderzoek, zeker bij renovatie of nieuwbouw, de mogelijkheid om het keuren te laten plaatsvinden in een aparte ruimte. Of achter afschermingen (waardoor slechts een klein deel van de kettingbaan passeert), Dan zijn de keurwerkplekken wat betreft geluid afgeschermd van de machinale bewerkingen. Ook is dan een verbetering van de verlichting en luchtbehandeling eerder mogelijk;
•  Breng aan plafond en wanden van inspectie-ruimten een geluidsabsorberend materiaal aan (zie ook Geluidsabsorberende muren, plafonds en baffles).
 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

28-01-20 Werkgroep arbocatalogus
28-01-20 Georganiseerd Overleg
03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen