logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Delenafdeling

Delenafdeling

Het geslachte en van ingewanden ontdane pluimvee wordt veelal aan de lijn gekoeld en getransporteerd naar de verwerkingsafdelingen. Het opdelen van het karkas wordt overwegend in snijlijnen automatisch uitgevoerd.
Sommige werkzaamheden worden handmatig maar soms ook wel (semi-) geautomatiseerd uitgevoerd: bv. vleugels in krat verpakken en afwegen, borstkap in krat, poot splitsen in drum en dij, poten uitnemen uit de haak, poten, dijen en drumsticks sorteren, wegen en verpakken enz.
Ook worden er regelmatig hele dieren opgebonden en verpakt.
Soms worden er op een "reworkplek" met een handmes of m.b.v. een elektrisch aangedreven roterend mes afwijkende producten opgewaardeerd.
Afvoer van producten vindt plaats met behulp van transportbanden, maar soms ook worden producten op pallets gestapeld die met behulp van palletwagens (al dan niet elektrisch aangedreven) worden afgevoerd.
 
Risico
In de delenafdeling zijn dit de belangrijkste risico's:
•  Gegrepen worden door draaiende delen van bv. snijlijnen.
•  Lichamelijke belasting in de vorm van:
    - Tillen bv. bij stapelen van volle kratten op pallets,
    - Duwen en trekken o.a. bij gebruik van handgetrokken palletwagens.
    - Langdurig staan en repeterende bewegingen, bv. bij het poten inpakken.
    - Overbelasting van ledematen bv. bij het inpakken van poten of opbinden van het hele dier vooral indien de werkplekken onvoldoende ergonomisch zijn ontworpen.
•  Het snijden aan roterende of statische messen, die al dan niet een onderdeel zijn van een machine.
•  Aangereden worden door al dan niet elektrisch aangedreven palletwagen.
•  Het werken in lawaai.
•  Blootstelling aan biologische agentia als gevolg van
   - onbeschermd huidcontact met vlees.
   - onvoldoende persoonlijke hygiëne waardoor onbedoelde opname via de mond kan plaatsvinden.
   - inademing van stofdeeltjes en vloeistofdeeltjes bij het schoonspuiten van de vloer.
•  Gezondheidsrisico's kunnen ook ontstaan als gevolg van werken onder ongunstige omstandigheden:
   - Lage temperatuur
   - Tocht
   - Vocht (wasinstallaties en schoonmaakwerkzaamheden)
 
Eisen
Eisen aan de werkzaamheden in delen- en inpakafdeling zijn:
•  De veiligheidsmaatregelen tegen het gegrepen worden door draaiende machineonderdelen van delenlijnen zijn zo doelmatig, dat dit risico wordt uitgesloten. De getroffen beschermingsmaatregelen worden niet omzeild en regelmatig getoetst op deugdelijkheid.
•  De in machines aanwezige aangedreven messen kunnen niet in werking worden gezet bij een stilstaande lijn.
•  Bij gebruik van snijgereedschappen en overige arbeidsmiddelen wordt er gewerkt volgens de richtlijn Machineveiligheid.
•  Om de veiligheid bij het schoonmaken van de machines op de delenafdeling te waarborgen wordt de snelheid van de lijn vertraagd tijdens de schoonmaak. Zie ook schoonmaken en onderhoud.
•  Alle werkplekken in de delen- en inpakafdeling zijn met behulp van de werkwijzer beoordeeld.
•  Voor de eisen betreffende repeterend werk wordt verwezen naar de richtlijn 'Repeterende handelingen'.
•  Om het gevaar van aangereden te worden door een heftruck of palletwagen worden deze middelen ingezet zoals in Hijs- en hefmiddelen staat omschreven.      
•  Medewerkers gebruiken door werkgever beschikbaar gestelde doelmatige beschermende kleding en schoeisel in verband met koude en/of natte werkomstandigheden;
•  De werkgever verstrekt handschoenen om huidblootstelling aan biologische agentia te voorkomen.
•  De mouwen van de werkkleding dienen de armen geheel te bedekken.
•  De werkgever verstrekt aanvullende beschermingsmiddelen om extreme verontreiniging van de werkkleding te voorkomen. Zie ook huidbescherming.
•  De werknemer is verplicht om de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Zie ook verplichtingen werknemers.
•  De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie ook Persoonlijke beschermingsmiddelen.
•  Er is een adequaat persoonlijke hygiëne protocol opgesteld, die mede gericht is op de bescherming van de werknemer.
•  Voor eisen m.b.t. geluid wordt verwezen naar Geluid.
•  Voor eisen m.b.t. daglicht en verlichting wordt verwezen naar Daglicht en verlichting.
•  Voor eisen m.b.t. ventilatie en luchtverversing wordt verwezen naar Binnenluchtkwaliteit en ventilatie.
•  De werkgever treft maatregelen om blootstelling aan koude te voorkomen volgens de richtlijn Werken onder koude omstandigheden.
•  De werkgever stelt doelmatig beschermende kleding en schoeisel beschikbaar passend bij koude omstandigheden. Zie ook (isolatie)kleding.
•    Voorzie omhanger(s) van een (ruime) omkasting zodat de geluidsblootstelling afneemt en reiniging goed mogelijk blijft;
•    Plaats ondersteunende machines (pompen, compressoren) zo mogelijk in een aparte technische ruimte, die (evenals de afdeling zelf) als ‘gehoorbescherming verplicht’ is gemarkeerd en  alleen voor aangewezen personen toegankelijk is.

Wensen
•  Langdurig staand werken (meer dan 4 uur per dag of 1 uur achtereen op een plaats) of eenzijdige fysieke belasting wordt voorkomen.
•  Ongunstige tilsituaties worden vermeden (hoogte transportbanen, tilgewicht, stapelhoogte van pallets). Voor eisen betreffende duw- en trekwerkzaamheden wordt verwezen naar duwen en trekken.
•  Om lichamelijke overbelasting te voorkomen wordt er regelmatig gerouleerd over de verschillende functies in de afdeling
•  Plaats bij aanschaf van nieuwe machines voor de delenafdeling hekken ter beveiliging. Zorg dat noodzakelijke werkzaamheden aan draaiende machines binnen de hekken alleen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide werknemers
•  Maak ter voorkoming van zwaar duw- en trekwerk veilig gebruik van elektrische pallettrucks.
•  Op posities waar langdurig staan aan de orde is wordt een stoel of zit- stahulp beschikbaar gesteld.  

NB Onderstaande 'wensen' op het gebied van geluid zijn bij een dagdosis van 85 dB(A) of hoger, verplichte onderdelen van de afweging welke maatregelen redelijkerwijs genomen moeten worden om de geluidsbelasting terug te dringen. Bij de afweging wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd.

•    Breng aan plafond en wanden van de ruimte een geluidsabsorberend materiaal aan (zie ook Geluidsabsorberende muren, plafonds en baffles).
•    Onderzoek, zeker bij renovatie of nieuwbouw, de mogelijkheid om werkplekken te scheiden van lawaaiige machinale bewerkingen.
 

Zie ook
Binnenluchtkwaliteit en ventilatie
Daglicht en verlichting
Geluid
Werken onder koude omstandigheden
Werken onder warme omstandigheden

 

aangepast op 8-03-2018

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg