logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Volgens de Arbowet is een bedrijf verplicht zich deskundig te laten begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van het arbo- en verzuimbeleid. De meeste bedrijven kiezen voor een contract met een arbodienst, de zogenaamde vangnetregeling. Men kan ook kiezen voor een maatwerkregeling, buiten een arbodienst om.
 

Bij zowel de vangnet- als de maatwerkregeling zijn dit de taken van de arbodienstverlener:
●  Toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarover adviseren
●  Adviseren over ziekteverzuimbegeleiding   
●  Uitvoeren periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
●  Het uitvoeren van aanstellingskeuringen (indien van toepassing)
●  Uitvoeren van een arbospreekuur

Risico
Het arbo- en verzuimbeleid loopt het risico niet te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, waardoor er kans is op boetes en het verkeerd uitvoeren van het arbobeleid.

Eisen
Uiterlijk 1 juli 2018 moet elk contract met een arbodienstverlener voldoen aan de volgende zeven eisen die per 1 juli 2017 in de Arbowet en het Arbobesluit zijn opgenomen. Bij deze punten volstaat het niet dat ze alleen in het contract worden genoemd. Er zijn ook afspraken over de financiering nodig, zodat de arbodienstverlener ruimte heeft om de onderstaande activiteiten uit te voeren.

- Arbospreekuur:
Bij vragen over gezondheid in verband met het werk kan een medewerker een gesprek met de bedrijfsarts aanvragen. De werkgever moet de medewerkers over deze mogelijkheid informeren en mag geen onnodige drempels opwerpen als het gaat om plaats en tijdstip van het consult. Een werknemer kan zonder toestemming werkgever van het Arbospreekuur gebruik maken De werkgever wordt niet geïnformeerd over het consult, de aanleiding noch de uitkomsten van het consult op tot personen herleidbaar niveau;

- Second opinion bij andere bedrijfsarts:
Als een werknemer twijfelt over uitspraak bedrijfsarts bv over werkhervatting heeft hij recht op een second opinion van een tweede bedrijfsarts, tenzij er zwaarwegende bezwaren tegen zijn van de eerste bedrijfsarts. De tweede bedrijfsarts is niet verbonden aan het bedrijf van de eerste arts. In het contract van het bedrijf met de arbodienstverlener is opgenomen wie als tweede bedrijfsarts optreedt. Alleen met toestemming van de werkgever krijgt werknemer vergoeding voor andere tweede bedrijfsarts.  

- Bedrijfsarts kan werkplek bezoeken:
De werkgever biedt een bedrijfsarts de mogelijkheid dat deze, bv naar aanleiding van een consult, een of meerdere werkplekken bezoekt. Doel is dat de bedrijfsarts gerichter kan adviseren. De bedrijfsarts kan het bezoek ook overdragen aan een andere arbodeskundige die hem/haar vervolgens adviseert.

- Klachtenprocedure bedrijfsarts:
Arbodiensten beschikten al over zo’n klachtenregeling. Nu is dit ook voorgeschreven voor bedrijfsartsen in de maatwerkregeling

- Bedrijfsarts adviseert over preventie:
In het contract dient de werkgever ruimte te bieden voor preventieve adviezen van de bedrijfsarts.

- Bedrijfsarts meldt beroepsziekten:
Het was al jarenlang een wettelijke plicht dat bedrijfsartsen beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Nu is het ook vereist om dit in het contract met de arbodienstverlener vast te leggen en daar ruimte voor te bieden.

- Overleg bedrijfsarts, preventiemedewerker, OR:
De bedrijfsarts heeft contact met de OR/PVT en de preventiemedewerker(s). Doel is uitwisseling en wederzijdse ondersteuning, met name gericht op preventie. In het contract wordt ruimte geboden voor dit overleg.

Wensen
●  Bij zowel de maatwerkregeling als de vangnetregeling kan het bedrijf aanvullende diensten inkopen als werkplekonderzoek, conflictbemiddeling en psychologische begeleiding.
●  Maak afspraken dat de arbodienstverlener jaarlijks een jaarverslag opstelt met zijn bevindingen in uw bedrijf een overzicht van werkgebonden oorzaken van ziekte en met aanbevelingen op het gebied van arbo- en verzuimbeleid.
●  Spreek af wanneer en hoe de jaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden van de arbodienstverlener plaats vindt.
●  Zie toe dat alleen gecertificeerde bedrijfsartsen worden ingeschakeld en geen minder opgeleide ‘Arbo-artsen’.
●  Maak in het contract afspraken over hoe wordt omgegaan met dossiers van medewerkers na beëindiging van de samenwerking met de arbodienstverlener.

Bij het maken van een keuze voor een arbodienstverlener is het raadzaam dat het  bedrijf zich vooraf goed laat informeren:
●  Breng van allerlei betrokkenen hun ervaringen met de  vorige de arbodienstverlener in kaart.
●  Stel in overleg een aantal eisen op waaraan de nieuwe arbodienst moet voldoen, zoals bv ervaring in de sector, een passende visie op verzuim en verzuimbegeleiding, mogelijkheid tot spreekuur op het bedrijf of in de buurt, kennis op specifieke arbothema’s,  referenties e.d.
●  Vraag gerichte informatie op over de arbodienstverlener en de tarieven.
●  Nodig enkele potentiële arbodienstverleners uit voor een gesprek.

Als er een keuze is gemaakt, maak dan duidelijk wat het bedrijf zelf kan en wat u verwacht van de arbodienstverlener. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij het arbobeleid of verzuimbeleid, of extra aandacht voor re-integratie.

Zie ook
Arbobeleid en bijzondere groepen
PreventiemedewerkerLaatste update 8-03-2018

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus